PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY drevenicazavodie.sk

I Definície

 1. Zmluvnými stranami zmlúv o poskytovaní elektronických služieb sú: Partnerská reštaurácia a zákazník, ktorý realizuje objednávku v partnerskej reštaurácii podľa vlastného výberu.
 2. Partnerská reštaurácia je Juraj Smida, Na Zaploti 121/5, 013 02 Nededza, SK, NIP: SK1044191698. Obchodný sprostredkovateľ, ktorým je spoločnosť Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, DIČ: 648-276-55-71, koná v mene a na účet partnerskej reštaurácie a je oprávnený prijímať vyjadrenia vôle, prijímať plnenia a uzatvárať zmluvy v mene a na účet partnerskej reštaurácie v rámci informačného systému na vybavovanie gastronomických objednávok fungujúceho pod názvom Skubacz.pl a/alebo Restaumatic.com.
 3. Zákazník je fyzická osoba (vrátane spotrebiteľa), ktorá dovŕšila 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony, alebo právnická osoba či organizačná zložka s právnou subjektivitou. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 13 rokov, ale nedovŕšila 18 rokov, pokiaľ môže nadobúdať práva a môžu sa na ňu vzťahovať povinnosti v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, t. j. v nevýznamných záležitostiach každodenného života.
 4. Sprostredkovateľom je: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, DIČ: 648-276-55-71. Restaumatic Sp. z o.o. je zároveň poskytovateľom webovej stránky prevádzkovanej pod názvom Skubacz.pl a / alebo Restaumatic.com, pričom koná výlučne v mene a na účet partnerskej reštaurácie.
 5. Informačný systém s názvom Skubacz.pl a/alebo Restaumatic.com je softvér používaný partnerskou reštauráciou, prostredníctvom ktorého si kupujúci môže objednať produkty a služby ponúkané partnerskou reštauráciou.
 6. Objednávka na účely tohto dokumentu je právny úkon vykonaný prostredníctvom softvéru, pri ktorom kupujúci vyjadruje vôľu kúpiť si objednané produkty a služby v súlade s ich popisom a cenou.
 7. Platba je úkon zaplatenia ceny za objednávku zvoleným spôsobom pri zadávaní objednávky a špecifikovaný v týchto nariadeniach.
 8. Partnerská reštaurácia Juraj Smida, Na Zaploti 121/5, 013 02 Nededza, SK, NIP: SK1044191698 je správca osobných údajov.
 9. Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, DIČ: 648-276-55-71, e-mail: kontakt@restaumatic.com je subjektom spracúvajúcim osobné údaje v zmysle týchto nariadení.

II Všeobecné ustanovenia

 1. Pokiaľ ide o služby poskytované elektronicky, tento dokument predstavuje nariadenia uvedené v čl. 9 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, bod 1204, v znení neskorších predpisov). Tieto nariadenia sú zasielané všetkým zákazníkom prostredníctvom internetovej služby. Sprostredkovateľ, partnerská reštaurácia a zákazník sa zaväzujú dodržiavať všetky ustanovenia týchto nariadení.
 2. Všetky informácie obsiahnuté a zobrazené prostredníctvom internetovej služby, najmä na webovej stránke partnerskej reštaurácie, týkajúce sa tovaru a služieb vrátane ich cien, nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle čl. 66 Občianskeho zákonníka, ale výzvu na uzavretie zmluvy špecifikovanej v čl. 71 Občianskeho zákonníka.
 3. Kupujúci nesmie používať internetovú službu spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom či dobrými mravmi alebo porušuje oprávnené záujmy partnerskej reštaurácie a sprostredkovateľa. Kupujúci najmä nepodnikne žiadne kroky, ktoré by mohli partnerskej reštaurácii alebo sprostredkovateľovi spôsobiť akékoľvek škody na majetku alebo dobrom mene.
 4. Zákazník vyhlasuje, že údaje, ktoré uviedol v objednávkovom formulári, najmä adresa a e-mailová adresa, sú presné, správne a úplné. V prípade uvedenia nepravdivých alebo zákazníkovi nepatriacich údajov môže partnerská reštaurácia o tejto skutočnosti informovať sprostredkovateľa, ktorý môže objednávku zákazníka bezodkladne odstrániť a informovať príslušné štátne orgány.
 5. Ak sa transakcie vykonajú s použitím údajov zákazníka, zákazník musí znášať náklady na ne, ak bezprostredne po zistení nezákonného použitia svojich údajov túto skutočnosť neoznámil partnerskej reštaurácii.

III Prijímanie a vykonávanie objednávok

 1. Podmienkou využívania služieb internetovej služby je prečítanie a vyjadrenie súhlasu s týmito nariadeniami.
 2. Pri zadávaní objednávky sa kupujúci zaväzuje poskytnúť svoje pravdivé a úplné údaje požadované informačným systémom a berie na vedomie, že zadáva objednávku s povinnosťou platby.
 3. Partnerská reštaurácia si vyhradzuje právo potvrdiť objednávku a správnosť údajov telefonicky alebo e-mailom. V prípade problémov s kontaktovaním zákazníka, neúplných údajov, podozrenia, že údaje nie sú pravdivé, patria tretím stranám alebo akcia zákazníkovi neprináleží, má partnerská reštaurácia právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu.
 4. Ak zákazník zadal objednávku s využitím akcie, zľavy z ceny alebo iného zvýhodnenia, na ktoré nemal nárok, zaväzuje sa zaplatiť plnú cenu. Partnerská reštaurácia má právo počas vykonávania objednávky overiť oprávnenie zákazníka na nákup tovaru a služieb za zvýhodnených podmienok.

IV Ďalšie informácie o online objednávkach

 1. Zmluva medzi zákazníkom a partnerskou reštauráciou sa považuje za uzavretú až vtedy, keď partnerská reštaurácia potvrdí zákazníkovi, že prijala objednávku, pričom uvedie čas doručenia alebo vyzdvihnutia objednávky.
 2. Partnerská reštaurácia a sprostredkovateľ majú právo zrušiť potvrdenú objednávku v nasledujúcich prípadoch:
  a. porušenie zásad uvedených v bode III nariadení
  b. porucha alebo technické či organizačné obmedzenia, ktoré bránia alebo vážne sťažujú vykonanie objednávky
  c. nedostatok primeraných zdrojov alebo produktov na vykonanie objednávky, ktorý partnerská reštaurácia nemohla predvídať napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti
  d. v prípade dôvodných pochybností, že údaje poskytnuté zákazníkom sú nepravdivé, patria tretím osobám, zákazník nemá právnu spôsobilosť v zmysle občianskeho práva
 3. Partnerská reštaurácia sa zaväzuje, že ak to bude možné, bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke informácie o existujúcich obmedzeniach alebo nemožnosti vybaviť objednávky.
 4. Partnerská reštaurácia potvrdí prijatie objednávky zobrazením príslušných informácií kupujúcemu na obrazovke zariadenia, na ktorom kupujúci zadal objednávku. Okrem toho kupujúci dostane správu e-mailom a v osobitných prípadoch aj SMS. Vykonanie jednej z vyššie uvedených činností partnerskou reštauráciou znamená účinné doručenie potvrdenia objednávky kupujúcemu.
 5. Uvedený čas vybavenia objednávky by sa mal považovať za plánovaný a jeho prekročenie o 80 % sa nepovažuje za nesplnenie objednávky a nepredstavuje dôvod na reklamáciu.

V Spôsoby platby

 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie jeden z dostupných spôsobov platby: v hotovosti, kartou prostredníctvom platobného terminálu partnerskej reštaurácie alebo platbou online.
 2. Uhradenie platby zákazníkom sprostredkovateľovi prostredníctvom online platby znamená splnenie povinnosti zákazníka.
 3. Ak sa platba uskutoční online, partnerská reštaurácia prijme objednávku za predpokladu, že sprostredkovateľ potvrdí prijatie platby. Doklad potvrdzujúci, že finančné prostriedky boli pripísané na účet kupujúceho, nie je postačujúci. Ak partnerská reštaurácia zruší objednávku zaplatenú prostredníctvom online platby, sprostredkovateľ vráti platbu v mene partnerskej reštaurácie. Príkaz na vrátenie platby sprostredkovateľom sa uskutoční najneskôr do 72 hodín odo dňa prijatia informácie o zrušení objednávky a príkazu na vrátenie finančných prostriedkov sprostredkovateľom. Dátum vrátenia je dátum, kedy sprostredkovateľ predloží príkaz na vrátenie dlžnej sumy prevádzkovateľovi platobného systému.
 4. Ak zákazník zadá objednávku s platbou v hotovosti, za vrátenie finančných prostriedkov v odôvodnených prípadoch zodpovedá partnerská reštaurácia a sprostredkovateľ nezodpovedá za vrátenie prostriedkov partnerskou reštauráciou.
 5. Sprostredkovateľ ako partner prevádzkovateľa online platobného systému a prevádzkovateľ platobného systému si vyhradzujú právo odmietnuť spracovanie platieb uskutočnených zákazníkom, najmä ak existujú pochybnosti o zákonnosti transakcie, za ktorú sa platba uskutočňuje, alebo o zákonnosti samotnej platby. Sprostredkovateľ a prevádzkovateľ platobného systému môžu platbu z uvedených dôvodov zamietnuť.
 6. Sprostredkovateľ a prevádzkovateľ platobného systému nezodpovedajú za oneskorenie prevodu platieb alebo autorizačných odpovedí spôsobené dôvodmi, ktoré vznikli po zadaní platobného príkazu zákazníkom, ani za neuskutočnenie alebo oneskorenie prevodu splatných finančných prostriedkov alebo overenia údajov, spôsobené najmä uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov zákazníka, ktoré bráni vykonaniu platobnej operácie, ako aj za oneskorenie spôsobené inými udalosťami, ktoré sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ platobného systému nemôžu ovplyvniť.
 7. Partnerská reštaurácia vydá zákazníkovi príslušné doklady potvrdzujúce predaj v lehote stanovenej zákonom.
 8. V prípade otázok alebo nejasností by mal zákazník kontaktovať partnerskú reštauráciu telefonicky alebo e-mailom.

VI Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

 1. Pred vybavením objednávky partnerskou reštauráciou môže zákazník bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť, pričom toto právo si môže uplatniť až do chvíle, keď partnerská reštaurácia začne s realizáciou objednávky.
 2. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa zákazník zaväzuje informovať partnerskú reštauráciu jednoznačným vyhlásením prostredníctvom telefonického kontaktu s partnerskou reštauráciou realizovaného najneskôr do 5 minút od potvrdenia objednávky. Po uplynutí tejto doby nie je možné objednávku zrušiť ani zmeniť, pokiaľ s tým partnerská reštaurácia nesúhlasí. Informovanie partnerskej reštaurácie o úmysle odstúpiť od zmluvy e-mailom nie je dostatočné na účinné odstúpenie od zmluvy.
 3. Ak zákazník vykonal online platbu, finančné prostriedky mu budú sprostredkovateľom vrátené do 14 pracovných dní a 72 hodín od okamihu prijatia príkazu na vrátenie prostriedkov od partnerskej reštaurácie.

VII Reklamácie

 1. Ak je doručená objednávka nesprávna, zákazník o tejto skutočnosti bezodkladne informuje partnerskú reštauráciu telefonicky alebo e-mailom.
 2. Reklamácia zákazníka bude posúdená do 14 dní od prijatia oznámenia. Zákazník bude o rozhodnutí o reklamácii informovaný e-mailom.
 3. Reklamáciu je možné podať aj v elektronickej forme zaslaním jej obsahu sprostredkovateľovi na adresu kontakt@restaumatic.com alebo písomne na adresu sídla spoločnosti v Poľsku: Skubacz.pl a/alebo Restaumatic.com, t. j Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345.
 4. Reklamácia by mala obsahovať údaje zákazníka, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum zadania objednávky, dátum vybavenia objednávky, uvedenú adresu doručenia, prihlasovacie meno zákazníka a podrobný opis reklamácie.
 5. Ak sú údaje alebo informácie uvedené v reklamácii neúplné alebo je potrebné ich bližšie vysvetliť, sprostredkovateľ si pred posúdením reklamácie vyžiada ich doplnenie. Lehota na posúdenie reklamácie sa predlžuje dovtedy, kým zákazník, ktorý reklamáciu podal, údaje nedoplní.
 6. Zástupca reklamáciu posúdi do 14 dní odo dňa jej prijatia v správnej forme. Sprostredkovateľ môže odmietnuť posúdiť reklamácie podané po uplynutí 90 dní od zverejnenia dôvodov reklamácie.
 7. Rozhodnutie o reklamácii sa zasiela len na e-mailovú adresu priradenú ku kontu zákazníka alebo na adresu uvedenú v samotnej reklamácii.

VIII Ochrana osobných údajov

 1. Podrobné informácie o pravidlách spracúvania osobných údajov sa nachádzajú na karte Ochrana osobných údajov/ochrana súkromia.

IX Záverečné ustanovenia

 1. Na správne využívanie služieb je potrebné, aby mal zákazník prístup k internetu, aktívnu e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 2. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito nariadeniami, sa uplatňujú ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.
 3. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto nariadení. Zmena nariadení nadobúda účinnosť do 2 dní odo dňa jej uverejnenia. Neakceptovanie novej verzie nariadení znamená nemožnosť používať webovú stránku.
 4. Tieto nariadenia nevylučujú ani neobmedzujú práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, ktoré mu prináležia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto nariadení a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré priznávajú práva spotrebiteľom, majú prednosť tieto ustanovenia.

Správca a partnerská reštaurácia

Znenie z 2022-05-19

** jurajsmida@gmail.com**